Algemene voorwaarden Hello August vof - wholesale

Door het plaatsen van een bestelling op de wholesale website van Hello August vof gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van artikelen uit ons assortiment, betalingsplichtig.

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
Hello August vof
Statiestraat 4
8810 Lichtervelde
België
T +32(0)479 66 75 79
E charlene@hello-august.be
BTW nummer: BE0627.820.721

Artikel 2: Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de orders en verkopen, aan Hello August vof gegeven opdrachten, door Hello August vof uitgevoerde werkzaamheden, door Hello August vof gedane leveringen en andere door Hello August vof geleverde prestaties via de wholesale website van Hello August vof. Andere condities dan de onderhavige voorwaarden zullen slechts toepasselijk zijn indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle mondelinge afspraken van Hello August vof zijn vrijblijvend zolang zij door Hello August vof niet schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: Algemeen
1. Verkoop vindt alleen plaats aan (web)winkels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die een persoonlijke inlogcode hebben ontvangen van Hello August vof.
2. Bestelde producten zijn alleen bedoeld voor wederverkoop en – tenzij anders overeengekomen - uitsluitend in de winkel(s) waarvoor de inlogcode is verkregen;
3. Producten die per set worden aangeboden, mogen niet los worden verkocht.

Artikel 4: Betaling
Betaling dient binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 5: Minimaal orderbedrag
Hello August vof hanteert een minimale orderafname van € 50,- per order, exclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6: Prijzen
Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle bestelde goederen blijven eigendom van Hello August vof zolang de verkoper nog iets van de afnemer te vorderen heeft. Indien de afnemer zijn verplichtingen betreffende betaling niet tijdig nakomt, heeft Hello August vof, zonder enige ingebrekestelling, het recht de goederen terug te nemen, in welk geval de aan de levering (-en) ten grondslag liggende overeenkomst (-en) ook zonder rechterlijke tussenkomst is (zijn) verbonden, onverminderd het recht van verkoper tot vergoeding van de schade,gederfde winst en interest.
2. Dientengevolge is de afnemer vóór bedoelde volledige betaling c.q vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig de uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen.
3. De afnemer is verplicht de goederen waarop verkoper zijn eigendomsvoorbehoud wenst geldend te maken franco te retourneren binnen 3 dagen van een schriftelijk verzoek daartoe.

Artikel 8: Reclamaties
1. Reclamaties worden door Hello August vof in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na de levering van de goederen schriftelijk of telefonisch zijn gemeld.
2. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn, in een winkel zijn uitgestald (geweest) of zijn doorverkocht.

Artikel 9: Levering
1. Door Hello August vof opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Hello August vof is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan.
2. Hello August vof is gerechtigd deelleveringen te doen.
3. De verzending van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 10: Retourneren van de goederen
Goederen kunnen door de afnemer niet geretourneerd worden, tenzij bij ontvangst door de afnemer blijkt dat zij beschadigd zijn dan wel gebreken vertonen en dit binnen de 8 dagen na ontvangst werd gemeld aan Hello August vof via mail of telefoon.

Artikel 11: Toepasselijk recht
Alle geschillen die voortspruiten uit of samenhangen met enige offerte, opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie zullen worden berecht volgens Belgisch recht.

Artikel 12: Afbeeldingen op www.hello-august-wholesale.be
De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment van Hello August vof afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw computer beeldscherm.

Artikel 13: Prijswijzigingen
Hello August vof heeft te allen tijden het recht om haar prijzen te wijzigen.

Artikel 14: Bescherming van uw privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Hello August vof gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Artikel 15: Auteursrecht
Op alle afbeeldingen van Hello August vof rust auteursrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Hello August vof, tenzij het gebruikt wordt voor productbeschrijvingen op de website of voor perspublicaties met duidelijke vermelding van onze merknaam.

Artikel 16: Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing, ook indien de afnemer woonplaats in het buitenland heeft.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 hello-august-wholesale | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel